Thành lập công ty chỉ 1-3 ngày, dịch vụ tận tình, chính xác, nhiều ưu đãi. Dịch Vụ Chăm Sóc 24h. Tư Vấn Miễn Phí. DV Kế Toán Chuyên Nghiệp. Dịch vụ: thành lập công ty, kế toán, thay đổi giấy phép kd.
Address :
272 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam,
TpHCM,
VietNam.
Tel : +842838110987
Email : vphcm@accvietnaminfo.vn
Image : Công Ty TNHH Dịch Vụ - Tư vấn ACC Việt Nam
PriceRange: 1000000$

Công ty ACC Việt Nam hân hạnh chào đón Qúy khách hàng!

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo quyết định 48 và TT 200

Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.

1. Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo quyết định 48 (Mẫu số: 05 – TT)

Đơn vị: CÔNG TY ACC VIỆT NAM
Bộ phận:……….
                       Mẫu số: 05 – TT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày …tháng …năm….

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………….

Họ và tên người đề nghị thanh toán: ……………………………………………………….
Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………………………………………
nội dung thanh toán: ………………………………………………………………………….
Số tiền: ………………………………………..( Viết bằng chữ): …………………………..
……………………………………………………………………………………………………
(Kèm theo: ………………… chứng từ gốc)

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

2. Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 200 (Mẫu số: 05 – TT)

Đơn vị: CÔNG TY ACC VIỆT NAM
Bộ phận:……….
                       Mẫu số: 05 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày …tháng …năm….

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………….

Họ và tên người đề nghị thanh toán: ……………………………………………………….
Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………………………………………
nội dung thanh toán: ………………………………………………………………………….
Số tiền: ………………………………………..( Viết bằng chữ): …………………………..
……………………………………………………………………………………………………
(Kèm theo: ………………… chứng từ gốc)

    Người đề nghị thanh toán            Phụ trách bộ phận            Kế toán trưởng               Giám đốc duyệt
(Ký, họ tên)                       (Ký, họ tên)                          (Ký, họ tên)                       (Ký, họ tên)

3. Hướng dẫn cách viết giấy đề nghị thanh toán:

Góc trên bên trái của Giấy đề nghị thanh toán ghi rõ tên đơn vị, bộ phận. Giấy đề nghị thanh toán do người đề nghị thanh toán viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc Quỹ (Hoặc người xét duyệt chi).
– Người đề nghị thanh toán phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền đề nghị thanh toán (Viết bằng số và bằng chữ).
– Nội dung thanh toán: Ghi rõ nội dung đề nghị thanh toán.
– Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm.
Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu cho những nhiệm vụ được giao, người mua hàng hoặc chi tiêu lập giấy đề nghị thanh toán. Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng soát xét và ghi ý kiến đề nghị giám đốc Quỹ (Hoặc người được uỷ quyền) duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

Xem thêm: Mẫu biên lai thu tiền

 

2017/06/9Thể loại : Kế toán tiền lươngKẾ TOÁN TỔNG HỢPTab :