Các phương pháp khấu hao tài sản cố định theo thông tư 45

Theo thông tư Số: 45/2013/TT-BTC ban hành ngày 25 tháng 4 năm 2013 là thông tư mới nhất quy định về tài sản cố định. và theo thông tư này thì có các phương pháp khấu hao tài sản cố định như sau: a) Phương pháp khấu hao đường thẳng.…

Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng

Hướng dẫn cách tính khấu hao tài sản cố định đường thẳng theo thông tư mới nhất năm 2013 1. Nội dung của phương pháp: Tài sản cố định trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng như sau: – Xác định mức trích…

Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Trước khi bắt đầu thực hiện trích khấu hao tài sản cố định  doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Căn cứ khả năng đáp ứng các điều kiện…

Cách trích khấu hao tài sản cố định theo ngày

Theo nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ được quy định tại Điều 9 thông tư 45/2013/TT – BTC ngày 25/04/2013 quy định cụ thể những nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp thì Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu…

Khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định mới nhất 2013

Khi các bạn mua Tài sản về phục vụ cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, xác định nguyên giá của Tài sản đó là 30 triệu trở nên thì đó được gọi là Tài sản cố định. Vì giá trị của TSCĐ là lớn, dùng cho nhiều kỳ…

Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo số lượng, khối lượng sản phẩm

Hướng dẫn cách tính khấu hao tài sản cố định theo phương pháp số lượng, khối lượng sản phẩm theo thông tư 45 mới nhất năm 2013 1. Nội dung của phương pháp: Tài sản cố định trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo…

Phương pháp khấu hao tài sản cố định theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Hướng dẫn cách tính khấu hao tài sản cố định theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh theo thông tư mới nhất năm 2013 1. Nội dung của phương pháp: Mức trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp số dư giảm dần có điều…

Cách xác định thời gian trích khấu hao tài sản cố định

Cách xác định thời gian trích khấu hao TSCĐ theo thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 : 1. Đối với tài sản cố định còn mới (chưa qua sử dụng), doanh nghiệp phải căn cứ vào khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định quy định tại Phụ lục…

Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định theo thông tư 45/2013

Điều 9 thông tư 45/2013/TT – BTC ngày 25/04/2013 quy định cụ thể những nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp: 1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây: – TSCĐ đã khấu hao…