Thành lập công ty chỉ 1-3 ngày, dịch vụ tận tình, chính xác, nhiều ưu đãi. Dịch Vụ Chăm Sóc 24h. Tư Vấn Miễn Phí. DV Kế Toán Chuyên Nghiệp. Dịch vụ: thành lập công ty, kế toán, thay đổi giấy phép kd.
Address :
272 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam,
TpHCM,
VietNam.
Tel : +842838110987
Email : vphcm@accvietnaminfo.vn
Image : Công Ty TNHH Dịch Vụ - Tư vấn ACC Việt Nam
PriceRange: 1000000$

Công ty ACC Việt Nam hân hạnh chào đón Qúy khách hàng!

Thủ tục thanh lý tài sản cố định

Tài sản cố định đã hết khấu hao muốn thanh lý thì cần những thủ tục gì? Công ty ACC Việt Nam xin hướng dẫn các bước cần thiết để tiến hành làm thủ tục thanh lý tài sản cố định (TCSĐ) như sau:

– Bước 1:  Đề nghị thanh lý tài sản.
Căn cứ kết quả kiểm kê tài sản, quá trình theo dõi sử dụng, bộ phận cơ sở vật chất của doanh nghiệp lập tờ trình đề thủ trưởng đơn vị phê duyệt danh mục thanh lý tài sản theo các mẫu quy định.
– Bước 2:  Quyết định thanh lý tài sản: Thủ trưởng đơn vị quyết định thanh lý tài sản cố định và thành lập hội đồng kiểm kê, đánh giá lại tài sản.
– Bước 3: Thành lập Hội đồng thanh lý; kiểm kê, đánh giá tài sản của doanh nghiệp:
Thành phần Hội đồng thanh lý tài sản của đơn vị bao gồm:
+ Thủ trưởng đơn vị: Chủ tịch Hội đồng;
+ Kế toán trưởng, kế toán tài sản;
+ Trưởng (hoặc phó) bộ phận cơ sở vật chất, cán bộ phụ trách tài sản;
+ Cán bộ có hiểu biết về đặc điểm, tính năng kỹ thuật của tài sản thanh lý;
+ Đại diện đoàn thể: Công đoàn, Thanh tra Nhân dân (nếu cần).
– Bước 4: Tiến hành thanh lý: Hội đồng thanh lý tài sản trình Thủ trưởng đơn vị quyết định hình thức xử lý tài sản:
+, Bán tài sản (quyết định giá bán, các thủ tục khi bán…).
+, Huỷ tài sản.
Bước 5: Tổng hợp, xử lý kết quả thanh lý tài sản của đơn vị:
– Hội đồng thanh lý tài sản lập Biên bản thanh lý tài sản cố định, tập hợp các văn bản liên quan đến kết quả xử lý tài sản (hóa đơn bán hàng, biên bản hủy tài sản…).
– Bộ phận kế toán ghi giảm tài sản và giá trị tài sản theo qui định hiện hành của Nhà nước. Tiền thu được từ thanh lý tài sản tại đơn vị, sau khi đã trừ đi chi phí thực hiện việc thanh lý tài sản, số còn lại được chuyển vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

Dưới đây là mẫu biên bản thanh lý TSCĐ: Mẫu số 02- TCSĐ 

Đơn vị:……………….

Mẫu số 02-TSCĐ
Bộ phận:…………….
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

            Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

   

 

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ
Ngày …..tháng…… năm ……

                                                                                                                     Số: ………….

                                                                                                                    Nợ: ………….

                                                                                                                Có: ………….

Căn cứ  Quyết định số :……..ngày ……tháng ……năm…… của ……………………………….
……………………………………………………….Về việc thanh lý tài sản cố định.

I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:
Ông/Bà: ……………………….Chức vụ………………Đại diện …………………………Trưởng ban
Ông/Bà:………………………..Chức vụ………………Đại diện ………………………………Uỷ viên
Ông/Bà: ……………………….Chức vụ………………Đại diện ………………………………Uỷ viên

II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:
– Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ ………………………………………………………..
– Số hiệu TSCĐ ………………………………………………………………………………………………….
– Nước sản xuất (xây dựng)…………………………………………………………………………………..
– Năm sản xuất ……………………………………………………………………………………………………
– Năm đưa vào sử dụng ………………………………Số thẻ TSCĐ ……………………………………
– Nguyên giá TSCĐ …………………………………………………………………………………………….
– Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý…………………………………………………….
– Giá trị còn lại của TSCĐ…………………………………………………………………………………….

III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày ……… tháng ………  năm …..
Trưởng Ban thanh lý
(Ký, họ tên)

IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:
– Chi phí thanh lý TSCĐ :………………………….(viết bằng chữ) …………………………………..
– Giá trị thu hồi :……………………………………….(viết bằng chữ) …………………………………..
– Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày ………..tháng ……….năm ……….

Ngày ………tháng ………năm ……
                     Giám đốc                                                                            Kế toán trưởng
(Ký, họ tên, đóng dấu)                                                                      (Ký, họ tên)

 

 
Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 02 – TSCĐ
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ
Ngày …tháng …năm ….

Số: ……………………
Nợ: …………………..
Có: …………………..

Căn cứ Quyết định số: ……………..ngày ….tháng ….năm ………của…………………………
…………………………………………….về việc thanh lý TSCĐ.


I- Ban thanh lý TSCĐ gồm:
– Ông/Bà ………………………………..Chức vụ…………………………….Trưởng ban
– Ông/Bà ………………………………..Chức vụ…………………………….Ủy viên
– Ông/Bà ………………………………..Chức vụ ……………………………Ủy viên
II- Tiến hành thanh lý TSCĐ:
– Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ…………………………………………………….
– Số hiệu TSCĐ …………………………………………………………………………………………
– Nước sản xuất ( xây dựng) …………………………………………………………………………
– Năm sản xuất …………………………………………………………………………………………
– Năm đưa vào sử dụng ………………………………… Số thẻ TSCĐ…………………………….
– Nguyên giá TSCĐ ……………………………………………………………………………………..
– Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý …………………………………………………
– Giá trị còn lại của TSCĐ ……………………………………………………………………………..
III- Kết luận của Ban hành lý TSCĐ:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                                                       Ngày …tháng …năm….

                                                                                                                      Trưởng Ban thanh lý

                                                                                                                                (Ký,họ tên)

IV- Kết quả thanh lý TSCĐ:
– Chi phí thanh ký TSCĐ: …………………………..(viết bằng chữ)………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
– Giá trị thu hồi: ………………………………………….(viết bằng chữ) …………………………
……………………………………………………………………………………………………………
– Đã ghi giảm số TSCĐ ngày …tháng …năm …

Ngày ….tháng ….năm ….

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 

 

2017/06/9Thể loại : Kế toán Tài sản cố địnhKẾ TOÁN TỔNG HỢPTab :