Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

I. Trường hợp công ty nhận sáp nhập không thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: – Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp; – Hợp đồng sáp nhập;  – Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của…