Thành lập công ty chỉ 1-3 ngày, dịch vụ tận tình, chính xác, nhiều ưu đãi. Dịch Vụ Chăm Sóc 24h. Tư Vấn Miễn Phí. DV Kế Toán Chuyên Nghiệp. Dịch vụ: thành lập công ty, kế toán, thay đổi giấy phép kd.
Address :
272 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam,
TpHCM,
VietNam.
Tel : +842838110987
Email : vphcm@accvietnaminfo.vn
Image : Công Ty TNHH Dịch Vụ - Tư vấn ACC Việt Nam
PriceRange: 1000000$

Công ty ACC Việt Nam hân hạnh chào đón Qúy khách hàng!

Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp phân bước

Cách tính giá thành sản phẩm phân bước

Điều kiện áp dụng: Phương pháp này được áp dụng ở những doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất phức tạp kiểu liên tục, sản phẩm qua nhiều giai đoạn chế biến liên tục kế tiếp nhau, bán thành  phẩm của giai đoạn trước là đối tượng chế biến của giai đoạn sau
* Phương pháp tính giá thành sản phẩm phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm bước trước (phương pháp kết chuyển tuần tự).

Cách tính giá:

Để tính GTSP ở giai đoạn cuối cùng phải xác định giá thành của bán thành phẩm ở giai đoạn công nghệ trước đó và chi phí của bán thành phẩm trước chuyển sang cùng các chi phí của giai đoạn sau, cứ tính tuần tự như vậy cho đến giai đoạn công nghệ cuối cùng thì tính giá thành của sản phẩm hoàn thành.

Hình 1: Tính giá thành sản phẩm phân bước có tính nửa thành phẩm bước trước.

 Theo hình 1, trình tự tính giá nửa thành phẩm và giá thành thành phẩm được thực hiện như sau:
+ Trước hết căn cứ vào chi phí sản xuất đã tập hợp ở giai đoạn 1 để tính được giá thành và giá thành đơn vị của nửa thành phẩm ở GDD1 đã hoàn thành theo công thức sau:
ZNTP(1) = DDK(1) + C(1) – DCK(1)
ZNTP(1)
Z đơn vị NTP (1) = ———————–
QTP(1)
+ Nửa thành phẩm của GDD1 nếu nhập kho:
Nợ TK 155
Có TK 154 (GĐ1)
+ Xuất kho cho GĐ 2 để tiếp tục sản xuất:
Nợ TK 154 ( GĐ2)
Có TK 155
+ Trường hợp chuyển bán thẳng không qua kho:
Nợ TK 157
Nợ TK 632
Có TK 154 ( GĐ1)
+ Nếu chuyển từ GĐ 1 sang GĐ 2 không qua kho:
Nợ TK 154 (GĐ2)
Có TK 154 ( GĐ1)
+ Cứ tiếp tục cho đến giai đoạn cuối cùng:
ZTP(n) = ZNTP(n-1) + DDK(n) + C(n) – DCK(n)

ZNTP(n)
Z đơn vị NTP (n) = ———————–
QTP(n)

Ví dụ 5: Một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm A qua 2 giai đoạn chế biến liên tục, trong tháng 6/N có tài liệu sau ( ĐVT : nghìn đồng ):
– Chi phí NVLTT : 15.000
– Chi phí NCTT: 8.000
– Chi phí SXC: 6.800
Chi phí sản xuất trong 6 tháng được tập hợp như sau:

Khoản mục chi phí Giai đoạn 1 Giai đoạn 2
Chi phí NVLTT 185.000
Chi phí NCTT 24.400 37.800
Chi phí SXC 47.200 39.760
Tổng cộng 256.600 77.560

Kết quả sản xuất trong tháng:
Giai đoạn 1: hoàn thành 150 nửa thành phẩm, còn lại 50 SP làm dở với mức độ hoàn thành 60%.
Giai đoạn 2: nhận 150 nửa thành phẩm GĐ 1 chuyển sang tiếp tục chế biến, cuối tháng hoàn thành 130 thành phẩm A, còn lại 20 sản phẩm mới có mức độ hoàn thành 50%.
Yêu cầu: Tính giá thành của sản phẩm.
Lời giải:
GĐ 1: Chi phí dở dang cuối kỳ:

Chi phí NVLTT = 15.000 + 185.000
150 + 50
x 50 = 50.000

 

Chi phí NCTT = 8.000 + 24.400
150 + 50×60%
x  50  x  60% = 5.400

 

Chi phí SXC = 6.800 + 47.200
150 + 50 x 60%
x  50   x   60% = 9.000

Bảng tính giá thành nửa thành phẩm ( G Đ 1) số lượng : 150 NTP(A)
Tháng 6/N

ĐVT : nghìn đồng

Khoản mục
Chi phí
Giá trị dở dang đầu kỳ Chi phí phát sinh trong kỳ Giá trị dở dang cuối kỳ Tổng giá thành
NTP
Giá thành đơn vị NTP
Chi phí NVLTT 15.000 185.000 50.000 150.000 1000
Chi phí NCTT 8.000 24.400 5.400 27.000 180
Chi phí SXC 6.800 47.200 9.000 45.000 300
Tổng cộng 29.800 256.600 64.400 222.000 1.480

 

GĐ 2: chi phí dở dang cuối kỳ:

Chi phí NVLTT = 150.000 x 20 + 0 + 0 x 20 = 20.000
130 + 20 130 + 20

 

Chi phí NCTT = 27.000 x 20 + 0 + 37.800 x 10 = 6.300
130 + 20 130 + 20 x 50%

 

Chi phí SXC = 45.000 x 20 + 0 + 39.760 x 10 = 8.840
130 + 20 130 + 20 x 50%

 

Bảng tính giá thành thành phẩm A (G Đ2) số lượng : 130 NTP(A)
Tháng 6/N
ĐVT : nghìn đồng

Khoản mục
Chi phí
Gía thành NTP (GĐ1) Giá trị dở dang đầu kỳ Chi phí phát sinh trong kỳ Giá trị dở dang cuối kỳ Tổng giá thành
NTP
Giá thành đơn vị NTP
Chi phí NVLTT 150.000 0 20.000 130.000 1000
Chi phí NCTT 27.000 37.800 6.300 58.500 450
Chi phí SXC 45.000 39.760 8.840 75.920 584
Tổng cộng 222.000 77.560 35.140 264.420 2.034

Bảng tính giá thành nửa thành phẩm( GĐ1) số lượng : 150 NTP (A)
Tháng 6/N
ĐVT : nghìn đồng

Khoản mục
Chi phí
Giá trị dở dang đầu kỳ Chi phí phát sinh trong kỳ Giá trị dở dang cuối kỳ Tổng giá thành
NTP
Giá thành đơn vị NTP
Chi phí NVLTT 15.000 185.000 50.000 150.000 1000
Chi phí NCTT 8.000 24.400 5.400 27.000 180
Chi phí SXC 6.800 47.200 9.000 45.000 300
Tổng cộng 29.800 256.600 64.400 222.000 1.480

GĐ 2: chi phí dở dang cuối kỳ:

Chi phí NVLTT = 150.000 x 20 + 0 + 0 x 20 = 20.000
130 + 20 130 + 20

 

Chi phí NCTT = 27.000 x 20 + 0 + 37.800 x 10 = 6.300
130 + 20 130 + 20 x 50%

 

Chi phí SXC = 45.000 x 20 + 0 + 39.760 x 10 = 8.840
130 + 20 130 + 20 x 50%

Bảng tính giá thành thành phẩm A (G Đ2) số lượng : 130 NTP(A)
Tháng 6/N
ĐVT : nghìn đồng

Khoản mục
Chi phí
Gía thành NTP (GĐ1) Giá trị dở dang đầu kỳ Chi phí phát sinh trong kỳ Giá trị dở dang cuối kỳ Tổng giá thành
NTP
Giá thành đơn vị NTP
Chi phí NVLTT 150.000 0 20.000 130.000 1000
Chi phí NCTT 27.000 37.800 6.300 58.500 450
Chi phí SXC 45.000 39.760 8.840 75.920 584
Tổng cộng 222.000 77.560 35.140 264.420 2.034

 

* Phương pháp tính GTSP phân bước không tính nửa thành phẩm bước trước ( phương pháp kết chuyển song song)
Nội dung: trong phương pháp này, đối tượng tính giá thành là thành phẩm ở giai đoạn công nghệ cuối cùng, do đó người ta chỉ cần tính toán xác định phần chi phí sản xuất ở giai đoạn nằm trong thành phẩm, sau đó tổng cộng chi phí các giai đoạn trong thành phẩm sẽ tính giá thành thành phẩm.
Công thức:
                                                        DDk(i) + C(i)
Chi phí sản xuất giai đoạn i = ———————–   x  QTP(n)
                                                      QTP (i)  + QD(i)
Trong đó:
DDk(i) : giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ giai đoạn i
C(i) : chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ giai đoạn i
QTP (i): số lượng sản phẩm hoàn thành giai đoạn i
QD(i) : số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ giai đoạn i
QTP(n) : số lượng sản phẩm hoàn thành giai đoạn n

Hình 2: Tính giá thành phân bước không tính nữa thành phẩm bước trước

Ví dụ 6: Theo số liệu ví dụ 5:
Chi phí sản xuất giai đoạn 1 trong thành phẩm:

Chi phí NVLTT = 150.000 + 185.000 x 130 = 130.000
150 + 50

 

  Chi phí NCTT = 8.000 + 24.400 x 130 = 23.400
150 + 50 + 60%

 

  Chi phí SXC = 6.800 + 47.200 x 130 = 39.000
150 + 50 + 60%

Chi phí sản xuất giai đoạn 2 trong thành phẩm:

Chi phí NVLTT =                                                          =   0

 

  Chi phí NCTT = 0 + 37.800 x 130 = 31.500
130 + 20 + 50%

 

  Chi phí SXC = 0 + 39.760 x 130 = 36.920
130 + 20 + 50%

Bảng tính giá thành thành phẩm A số lượng : 130 TP (A)
Tháng 6/N
ĐVT : nghìn đồng

Khoản mục
Chi phí
Chi phí sản xuất GĐ 1 Chi phí sản xuất GĐ 2 Tổng giá thành Giá thành đơn vị
Chi phí NVLTT 130.000 130.000 1000
Chi phí NCTT 23.400 35.100 58.500 450
Chi phí SXC 39.000 36.920 75.920 584
Tổng cộng 192.400 72.020 264.420 2.034

 

2017/06/8Thể loại : Kế Toán Giá ThànhKẾ TOÁN TỔNG HỢPTab :