Thủ tục Chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên thành Công ty TNHH Hai thành viên và ngược lại

I. THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN A. Thành phần hồ sơ 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Danh sách thành viên (mẫu quy định); 3. Điều lệ (mẫu tham khảo);…

Thủ tục Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH

I. THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN A. Thành phần hồ sơ 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp 2. Điều lệ; 3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ…

Thủ tục Chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH Một thành viên

I. THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO CÁ NHÂN LÀM CHỦ SỞ HỮU  A. Thành phần hồ sơ 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Điều lệ (mẫu tham khảo); 3. Bản sao hợp lệ…

Thủ tục Chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH Hai thành viên

A. Thành phần hồ sơ 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 2. Danh sách thành viên; 3. Điều lệ; 4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: 4.1 Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các thành…

Thủ tục chuyển đối Công ty TNHH thành Công ty Cổ phần

I. THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN.   A. Thành phần hồ sơ 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Danh sách cổ đông sáng lập (mẫu quy định) và cổ đông là nhà đầu tư…