Hướng dẫn khai thuế, quyết toán thuế tài nguyên

Khi doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực khai thác tài nguyên và phát sinh nghĩa vụ thuế thì phải thực hiện Hướng dẫn khai thuế, quyết toán thuế tài nguyên. Công ty ACC Việt Nam xin chia sẻ quy đinh về Hướng dẫn khai thuế, quyết toán thuế tài nguyên theo Thông tư 152 của…

Dịch vụ tư vấn thuế Tài nguyên – Môi trường

TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG Khi doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến tài nguyên và môi trường, 2 loại thuế phát sinh doanh nghiệp phải đóng là thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường. Công ty ACC Việt Nam tư vấn…