Mẫu phiếu chi – Mẫu số 02 – TT

Mẫu phiếu chi là loại mẫu thường sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán thường sử dụng phiếu chi khi cần phải chi tiền để phục vụ các hoạt động kinh doanh.
1. Mẫu phiếu chi theo QĐ 48:

Đơn vị: ………………………….
Địa chỉ: …………………………
MST: ……………………………
Mẫu số 02 – TT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU CHI

Ngày …… tháng …… năm 20……

Quyển số: ………………………..
Số: ………………………………….
Nợ: ………………………………….
Có: ………………………………….

Họ và tên người nhận tiền: ……………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lý do nhận: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Số tiền: ………………………………………………….. (Viết bằng chữ): …………………………………………………..

Kèm theo: ………………………………………………….. Chứng từ gốc.
Ngày ……. tháng …….. năm 20….

 

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nhận tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ………………………………………………………………………………………..

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ………………………………………………………………………………………..

+ Số tiền quy đổi: ……………………………………………………………………………………………………………………

(Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu).

Xem thêm : Cách viết phiếu chi

VD : Tham khảo Phiếu chi của Công ty ACC Việt Nam

 

2. Mẫu phiếu chi theo TT 200:

Đơn vị: ………………………….
Địa chỉ: …………………………
MST: ……………………………
Mẫu số 02 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI

Ngày …… tháng …… năm 20……

Quyển số: …………………………
Số: ………………………………….
Nợ: ………………………………….
Có: ………………………………….

Họ và tên người nhận tiền: ……………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lý do nhận : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Số tiền: ………………………………………………….. (Viết bằng chữ): …………………………………………………..

Kèm theo: ………………………………………………….. Chứng từ gốc.

Ngày ……. tháng …….. năm 20….

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nhận tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ………………………………………………………………………………………….

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ………………………………………………………………………………………..

+ Số tiền quy đổi: ……………………………………………………………………………………………………………………

(Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu).

 

Bình luận

Bình luận

One thought on “Mẫu phiếu chi – Mẫu số 02 – TT”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *