Khi nào được đánh giá lại nguyên giá của tài sản cố định?

Nguyên giá của tài sản cố định được thay đổi khi nào? Trong trường hợp nào doanh nghiệp được phép đánh giá lại nguyên giá tài sản cố định? Theo thông tư 45/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố…

Cách xác định nguyên giá của tài sản cố định vô hình

Nguyên giá tài sản cố định vô hình là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có tài sản cố định vô hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào sử dụng theo dự tính. Xác định nguyên giá tài sản cố định…

Cách xác định nguyên giá của tài sản cố định hữu hình

Cách xác định nguyên giá của tài sản cố định hữu hình Nguyên giá tài sản cố định hữu hình là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có tài sản cố định hữu hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng…

Tài Sản Cố Định Là gì? phân loại các loại tài sản cố định

Tài Sản Cố Định Là gì? phân loại các loại tài sản cố định Tài sản cố định là tất cả những tài sản của doanh nghiệp có giá trị lớn, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi trên 1 năm hoặc trên 1 chu kỳ kinh doanh…